Vedtekter


Vedtekter

Vedtekter for Marte Meo foreningen i Norge.

 

§ 1. Foreningens navn og formål.

Foreningens navn er Marte Meo Foreningen i Norge.

Foreningens formål er å bidra til:

 • faglig utvikling
 • kvalitetsutvikling.
 • å gjøre Marte Meo som metode kjent innenfor ulike fagområder.
 • å støtte videre utvikling av faglig kompetanse ved det metodiske arbeidet.
 • å støtte og utvikle lokale Marte Meo nettverk.
 • å være et fora for faglig utveksling.

§ 2. Medlemskap.

Medlemskapet er personlig og forutsetter at den enkelte samtykker i foreningens formål.

Medlemskap kan også gjelde organisasjoner.

Alle som er sertifiserte på ulike nivå, under utdanning, samt andre interesserte kan søke medlemskap i foreningen.

Gyldig medlemsskap forutsetter at årskontingent er betalt.

Medlemskapet bortfaller ved kontingentrestanse på over tre måneder.

 

§ 3. Kontingent og regnskap.

Regnskapet revideres etter gjeldende regler for ideelle foreninger.

Regnskapet følger regler for ideelle foreninger som ikke har erverv som formål.

Budsjett og rekneskap fremlegges ved møte i generalforsamlingen.

 

Medlemskontingenten er fastsatt til kr. 350,- fra 2015.

Kontingenten betales en gang i året.

Kontingenten innbetales direkte til konto 5136.05.72580

§ 4. Årsmøte.

Årsmøte er foreningens øverste myndighet.

Årsmøte har beslutningsmyndighet uansett antall fremmøtte.

Det holdes årsmøte hvert år.

Møtet varsles tre uker i forkant. Varsel om møtet sendes av styret. Dagsorden legges ut på nett for medlemmer før generalforsamlingen.

 

Dagsorden for generalforsamlingen inneholder:

– budsjett og regneskap

– årsrapport

– valg av medlemmer til styret

– medlemmer til styret velges for to år av gangen

– fastsetter størrelse på kontingent

– valg av revisor

Årsberetning av formann og kasserer legges frem.

 

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling.

Det kan innkalles til ekstraordinær generalforsamling dersom styret har saker som ikke kan utsettes til den ordinære generalforsamling, eller dersom flertallet av styrets medlemmer ønsker det.

§ 6. Styrets sammensetning.

Styret settes sammen med:

 • Leder
 • Nestleder
 • Sekretær
 • Kasserer
 • Et øvrige medlem og to vararepresentanter.

 

Ved generalforsamlingen velges styrets leder for to år av gangen. Nestleder velges for to år av gangen. Sekretær og kasserer settes opp av styret.

 

 

§ 7. Avstemninger.

Avstemninger ved generalforsamlingen kan avgjøres skriftlig ved stemmeflertall. Det velges en valgkomite ved generalforsamlingen bestående av to personer.

 

§ 8. Endringer av vedtekter.

Endring av vedtekter kan foretas bare når det ved årsmøte er vedtatt av 2/3 av de fremmøtte.

 

§ 9. Foreningens oppløsning.

Foreningen kan oppløses etter at dette har blitt vedtatt etter to fortløpende generalforsamlinger som har hatt minst fire ukers mellomrom og høyst åtte uker mellomrom. To tredjedeler av de fremmøtte må ha stemte for forslaget.

Ved foreningens oppløsning tilfaller foreningens midler en humanitær organisasjon eller institusjon som har som formål å hjelpe barn i utsatte situasjoner.

Generalforsamlingen avgjør hvilke forening eller institusjon som skal tildeles midlene.

 

Vedtektene er godkjente av Årsmøtet og underskrevet av styret som ble valgt ved Årsmøtet 28.05.08