Litteratur


Litteratur Marte meo;

Marte meo metoden:

Marte meo grundbok
Forfatter Maria Aarts, oversatt av Lone Bakke og Pernille Roug
Trykt: Harderwijk; Aarts Productions, 2000

Marte meo: Basic manual
Forfatter Maria Aarts
Trykt: Harderwijk, Aarts Productions, 2000

Marte meo i praksis: bedre samspill ved egen kraft
Forfatter: Pernille Roug
Bind nr: Sosialpedagogisk bibliotek
Trykt: København: Hans Reizel forlag 2002

Marte meo-metodens teori og praksis
Forf Jytte Birk Sørensen
Trykt Århus: Systime 2002

Marte meo: Samspill og udvikling
Forfatter: Monica Hedenbro og Ingegerd Wirtberg
Trykt: København: Hans Reitzel 2002

Samspillets kraft: Marte meo – mulighet til utvikling
Forfatter: Monica Hedenbro og Ingeggerd Wirtberg
Til norsk v/ Kari Marie Thorbjørnsen
Trykt: Oslo: Kommuneforlaget 2002

Foreldrearbeid i praksis: samarbeid og behandling
Forf/red: Anne Fjell og Marianne Mohr
Trykt: Oslo: Cappelen akademiske forlag 2001

Marte meo-metoden og utviklingsfremmende dialoger
Forfatter: Reidun Hafstad og Haldor Øvreeide
Trykt: (Århus) Systime 1998

Opplæring i Marte meo-metoden – om å svelge kameler
Forfatter: Brit Kari H. Mjøen og Siss S. Setsaas
Trykt: Trondheim: Dronning Mauds minne 1999

«Bruk av Marte meo-metoden i Norge: Metodebeskrivelse og diskusjon»
Forfatter Line Hansen
Trykt: Volda 1999

Barn:

Adopsjonsboken – veien til en familie
Svein Arthur Kallevik og Merete Jansen
HøyskoleForlaget 2006

Marte meo programme for autism: six information sessions on how to stimulate social and emotional development (videogram) CD og hefte
Maria Aarts
Harderwijk;: Aarts Productions 2002

Opplæringsplan Marte meo terapeut (barn)
Ragnhild Onsøien og May Britt Drugli
Trykt: Trondheim kommune

Opplæringsplan Marte meo i Barnehagen
Videobasert samspillsanalyse og kollegaveiledning. Rev utgave.
Trykt: Trondheim. Trondheim kommune

«Guri mæ, æ har gjort en bra jobb: Marte meo i barnehagen
Forfatter: Tone Hauan
Trykt:; Trondheim, Dronning Mauds minne 2002

Att bli sig sjelv- Daniel Sterns teori i førskolans vardag.
Marianne Brodin och Ingrid Hyllander
Lieber forlag, Sverige

Barn og unge i psykoterapi, samspill og utviklingsforståelse
Barn og unge i psykoterapi, terapeutiske fremgangsmåter og forandring
Hanne Havind og Haldor Øvreeide (redaktører)
Gyldendal Norsk forlag As 2007/Gyldendal akademisk

«Et alvorlig skuespill»: Marte meo som metode i barne- og ungdomspsykiatrien:
Hva er foreldrenes opplevelse og vurdering av metoden
Forfatter Sissel Aamot
I serien: HIO-hovedfagsrapport 2001:2, Trykt Oslo: Høgskolen i Oslo, avdeling for lærerutdanning 2000

Aktiv psykoterapi, kap 6 og 10
Red: Hanne Haavind og Sissel Reichelt
Trykt: Oslo Gyldendal 1996

Forståelse og behandling av barn med kontaktforstyrrelser ut fra Marte meo-metoden
Reidun Hafstad og Haldor Øvreeide
Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol 41, nr 6, 2004 s. 447 – 456

Sammen om barnevern. Enestående fortellinger – Felles utfordringer
Redaktør Reidun Follesø
Universitetsforlaget 2006

Foreldrearbeid – med barnet i fokus
Forfatter May Britt Drugli og Willy Lichtwarck
Trykt: Oslo. Universitetsforlaget 1998

Barneorientert familieterapi og Marte meo-metoden: Arbeid med samspill og foreldre/barnrelasjoner i barneverntjenesten
Forfatter Bjørg Sire
Trykt: Oslo: HIO/ØKS 1999
Utviklingsstøtte – Foreldrefokusert arbeid med barn
Reidun Hafstad og Haldor Øvreeide
Høyskoleforlaget 2011
ISBN 978-82-7634-611-4
Foreligger også på svensk

Trygg klasseledelse i dialog med elevene
Erfaringer fra videoveiledning med Marte Meo-metoden
Sissel Holten (licenciert MM-supervicer red.anm)
Gyldendal Akdemiske 2011

«Forandring skjer i mitt hode, – jeg tenker annerledes om eleven nå»
Hvordan kan veiledning i bruk av Marte meo som metode gi lærer økt kompetanse i utviklingsstøttende kommunikasjon?
Forfatter: Torunn Osnes Narvestad
Trykt: Oslo: Universitetet 2000

Pedagogisk veiledning og Marte meo-veiledning
Forfatter: Eva Karin K. Breivik og Oddbjørg Røkke Kjørsvik, Liv K Uhlin og Anne Tøndel
Trykt: Trondheim Dronning Mauds minne 2001

Forebyggende arbeid i skolen, om barn med sosiale og emosjonelle vansker
Red: Ingeborg Marie Hedland
Kapittel 8-9-10 v. reidun Hafstad
Kommuneforlaget – 1996-2.utgave 2008. ISBN 978-82-446-1248-7
Denne foreligger også på dansk Psykologisk forlag

Marte meo-metoden i skole og barnehage: «Catch the children beeing good»
Forfatter: Kristin Reinertsen og Elisabeth Baltzer
Trykt: 1998

Ser man det-: Marte meo-metoden i et utviklingspsykologisk perspektiv
Forfatter: Jytte Birk Sørensen
Trykt: Fredrikshavn. Dafolo 1998
Spedbarnsalderen
Smith, Lars og Ulvund, Svein Erik
Universitetsforlaget 1999
ISBN/EAN: 9788200128984

Det affektive samspillet
Vibeke Moe
Skriftsserie, Aline spebarnsenter

Utviklingsteori: Barnets utvikling i et relasjonsorientert perspektiv
-et sammendrag fra noe av nyere forskning og teori.
Forfatter: May Britt Drugli og Magnus Wærnes
Trykt: Trondheim: Trondheim kommune 1999

Intersubjektivitet. Et nytt utviklingspsykologisk perspektiv
Tidsskrift for Norsk psykologforening 28, 568-579

Kommunikasjon og samspill – fra fødsel til alderdom
Stein Bråten
Tano Aschehoug 1998

Voksne

Relasjonsledelse
Forfatter: Jan Spurkeland
Trykt Oslo Tano Aschehoug 1998

Bruk av video i Parterapi
Reidun Hafstad,
Fokus på familien nr 3, 2004
Synlig, men blir vi sett, hørt og tatt på alvor?
Kollegaveiledning og videoanalyse etter Marte meo-metoden. Utviklingsstøttet kommunikasjon: et lett i kompetanseheving av personalet ved dagsentre og arbeidsverksteder for mennesker med psykisk utviklingshemming i Trondheim kommune.
Forfatter/red Marit Øvrelid, trine S Nordtvedt
I serien: Statped skriftserie nr 4
Trykt: Levanger Trøndelag kompetansesenter (2002)

Eldre

www.helsekompetanse.no

Metoden som kan forandre praksis- En grounded theory studie av Marte meo terapeuter i demensomsorgen
Astrid Elisabet Andersen
Nordiska høgskolen før Folkhælsovetenskap 2009

Funksjonsstøttende kommunikasjon med eldre som har svake og vanskelig tolkbare signaler
Forfatter: Reidun Hafstad
IFRU-kompendiumserie nr 4, 2002

Opplæringsplan terapeututdanning (eldre/demens)
Marianne Munch

Forskning/utredning.

Barna utviklingssti: endringsarbeid I utviklingslandskapet
-en pilotstudie av effekten av Marte meo-behandling
Forfatter: Beathe Enoxen og Kristin G. Furuholmen
Trykt: Oslo. B.Enoxen 2001

Positivt samspel I demensomsorga: Har rettleiing med Marte Meo-metoden effekt?
Tidsskrift for Norsk psykologforening, vol 44, nr 11, 2007 s. 1363-1371

Vurdering av Martemeo-metoden I lys av relevant teori og forskning
Forf: Kristin Lund 1969
Trykt: Oslo K. Lund 2001

Marte meo-metoden: Styrking av foreldrekompetansen?
Forfatter: Ragnhild Koslung
I serie: Studentarbeid I barnevern; 6/182
Trykt: Sogndal: Høgskulen I Sogn og Fjordane 2001

Veiledningsteori:
Reflekterende team – Samtal och samtal om samtalen
Tom Andersen
Mareld kooperativa Bokforlag 1991

Handledning i psykososialt arbete
Gunnar Fjellstad Bernler og Lisbeth Johnsson
Natur och kultur, Malmø 1993

Veiledning i profesjonsgrupper
Et systemteoretisk perspektiv på veiledning
Liv Gjems
Universitetsforlaget 1995

Supervisjon og konsultasjon
Lis Keiser og Mogens A. Lund
Munksgaard, København 1996

Linker til ytterligere informasjon og litteratur:
www.martemeo.dk
www.martemeo.se
www.martemeo.com
Rev. 10.04.14